Heritage HTCD 18 : Domingo Justus

Roots of Juju
1928

Genre: Folk / World

Track Details

Bandele
Agbamurere
Eni Ba Dami
Oluronbi
Omo Nke
Egbe Wa Ki Npe Lajo
Adeoti Ori Wara Ori Wara
Eyi Mowi Re
Bi Ina La Ku Fi Eru Boju
Koju Gbagpe
Ori La Ba Bo
Iya Matu
Awalo De
Ore Bi Ole Jo Ma Mi
Tourn
Bi Mo Bi Omo Ti Oku Maron Lo Lewe
Oniya Awa Lolare
Igba Lahu
Adabi Baba Epe
Ele Shihe Wa

 
<< Back
Next >>