Heritage HTCD 19 : Caluza's Double Quartet

Zulu Harmony Vocals
1930

Genre: Folk / World

Track Details

Ubungca (Oxford Bags)
Ingoduso
Influenza (1918)
Sa Ni Bona
Ixegwana
Vul' Indhlela, Mnta Ka Dube
Umteto We Land Act
Bayete
Umtshado (Kuhle Kwetu)
Zebras (Amadube)
Iculo La Setafamasi
Uhiki Nomana
Ngi Tshele, Dudu
Si Xotshwa Emsebenzini
Kwati Be Lele
M Lete Jimi
Wa Q'Um Udalimede
Amanigel Coons
Idipu Tekwini
Ba Bulawa Ini Abakiti

 
<< Back
Next >>